قرارداد های رایگان


در این قسمت داروخانه داران و داروسازان محترم می توانند متداول ترین قرارداد های و صورت جلسه های مورد نیاز از قبیل تحویل دستگاه پز , تحویل مهر داروخانه ...)را بصورت رایگان دانلود کنند
صورت جلسه تحویل دستگاه پز

صورت جلسه تحویل دستگاه پز


دانلود :


نمونه قرارداد کارگر داروخانه

نمونه قرارداد کارگر داروخانه


دانلود :


صورت جلسه کارت بیمه ها

صورت جلسه کارت بیمه ها


دانلود :


تحویل مهر داروخانه

تحویل مهر داروخانه


دانلود :