بیمه


هر شخص که اشتغال به شغل و حرفه ای دارد ممکن است بر اثر خطا,قصور ,غفلت یا تخلف موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود یک موسس و یا یک مدیر مسئول تمام اتفاقاتی است که در حوزه مدیریتی وی رخ می دهد
content-1
هر شخص که اشتغال به شغل و حرفه ای دارد ممکن است بر اثر خطا,قصور ,غفلت یا تخلف موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود یک موسس و یا یک مدیر مسئول تمام اتفاقاتی است که در حوزه مدیریتی وی رخ می دهد.چه حادثه ناشی از عملکرد خود و چه ناشی از عملکرد خود و چه ناشی از عملکرد پرسنل وی باشد.

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای شامل داروخانه ها, بیمارستان ها,کلینیک ها ,درمانگاها , پزشکان و پیرا پزشکان و سایر مشاغل می گردد
content-2

content-3
بیمه اشخاص:با توجه به اینکه انسان همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماری ها بوده و هست,به ناچار برای معالجه بیماری و بهبودی متقبل هزینه های سنگین پزشکی,دارو و مخارج بیمارستان می شود.به منظور کمک در پرداخت چنین هزینه هایی بیمه های درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه می گردد.مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر ,سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه ها در میان داروخانه داران و سایر شرکت ها شده است